Nyhavna

I samarbeid med Gillardi+Hellsten, Veni og Vianova har vi levert konkurranseforslag for nytt design på Transittkaien Nyhavna i Trondheim. Designet er påvirket av eksisterende funksjoner, former, skala, materialer og farger. I tillegg til ulike boligtypologier legger prosjektet vekt på å gi området store åpne offentlige rom, sikre at hele elvekanten er tilgjengelig for nabolaget, og skape gode fellesskapsfunksjoner innendørs og utendørs.

Indre Laksevåg

Til folk og fisk er Grindaker sitt bidrag til den åpne plan- og designkonkurransen for Indre Laksevåg i Bergen. Prosjektforslaget tar for seg et transformasjonsområde ved Puddefjorden i Bergen. Vi retter fokus på hvordan vi bedre kan legge til rette for økt dyre- og planteliv langs strandsonen i urbaniserte strøk, både på land og i vann. Dette kombineres med et gjennomgående fokus på ulike tilnærminger av bevaring, gjenbruk og transformasjon av den eksisterende industri- og kontorbebyggelsen.  

Bispevika Dronninglunden

Grindaker er involvert i flere av prosjektene i forbindelse med OSUs utvikling av Bispevikaområdet i Oslo. Utbyggingsområdet består av åtte kvartaler med gårdsrom, takhager, havnepromenade, kanalrom, torg og plasser, samt bygater mellom kvartalene. Grindaker har jobbet fra forprosjekt til ferdig anlegg for Dronninglunden B2.

Bispevika Vannkunsten

Grindaker er involvert i flere av prosjektene i forbindelse med OSUs utvikling av Bispevikaområdet i Oslo. Utbyggingsområdet består av åtte kvartaler med gårdsrom, takhager, havnepromenade, kanalrom, torg og plasser, samt bygater mellom kvartalene. Grindaker har jobbet fra forprosjekt til ferdig anlegg for Vannkunsten B6a, som sto ferdig våren 2020.

Ski stasjonsby

Grindaker deltok sammen med LPO i et parallelloppdrag for å komme med forslag til fremtidige fortettingsmuligheter av områdene som Bane NOR eier rundt Ski stasjon. BaneNOR valgte å gå videre med vårt forslag for vestsiden av Ski stasjon og vinnerforslaget legges nå til grunn for detaljregulering av vestsiden av Ski sentrum.

Sandvika sjøfront

I forbindelse med at E18 skal legges i tunell og store veiarealer skal omdisponeres til byutvikling inviterte Bærum kommune tre team til et parallelloppdrag for å utarbeide et mulighetsstudie for Sandvika sjøfront.

Oppdraget er et bidrag inn i det kommende planarbeidet og har tatt for seg bevaring, landskapsforming, transformasjon og byutvikling. Et viktig mål var å se hele Sandvika under ett og vise hvordan Sandvikas nye sjøfront kan forholde seg til bakenforliggende by.

Harbitzalleen

Som en del av byutvikling- og transformasjonsprosjekt på Skøyen i Oslo er området, som i sin tid var produksjonslokaler for Apothekernes Laboratorium, utviklet til å bli et helt nytt bystrøk med torg, gatetun, boliger, butikker, servering, barnehage og kontor. Harbitzalleen er et helt nytt boligområde med frodige og funksjonelle uterom med gode forbindelser til de mere urbane byrommene ved Harbitz Torg.

Sagabyen

Sagabyen er en ny bydel i Jessheim sentrum øst for jernbanestasjonen. Den tidligere tomta til Ullensaker Dampsag og høvleri er transformert til kollektivnært knutepunkt med boliger, næring, bygate, park, torg og plasser.