Slagen kirkegård

Med behov for flere, alternative gravformer, ønsket Tønsberg Kirkelig Fellesråd å etablere en felles navnet minnelund på Slagen kirkegård. I tillegg var det behov for en oppgradering av et eldre gravfelt med ny vegetasjon og forbedret drenering mellom gravrekkene.

Barneminnelund Vestre Gravlund

Barneminnelunden på Vestre Gravlund sto ferdig høsten 2016. Minnelunden ligger i et veletablert område på gravlunden, omkranset av store trær og grusstier. Vi ønsket å skape en minnelund som gjenspeiler barns lekenhet samtidig som det er en plass for ro og ettertanke.

Grua Gravplass

Grindaker har prosjektert en utvidelse av Grua gravplass med livsynsnøytrale gravplasser, muslimsk gravfelt, minnelund, parkering og driftsområde med driftsbygg.

Alfaset Gravlund

Alfaset gravlund ligger midt i Groruddalen med store næringsområder rundt gravplassen. Utvidelsesarealet ligger direkte sørvest for eksisterende gravlund. Det nye arealet er utformet i et arkitektoniskt språk som spiller sammen med det eksisterende.

Nesodden Kirkegård

Utvidelsen av Nesodden kirkegård sto ferdig bygget i 2015 og har plass til 1500 kistegraver, 800 urnegraver og en minnelund med felles minnesmerke. Kirkegården ligger som en forlengelse av eksisterende kirkegård avgrenset med blandingsskog i tre retninger. Terrenget faller mot nord og på de høyeste punktene har man utsikt over Oslofjorden. Etter at skogen ble hogget og detaljene i landskapet ble tydeligere valgte Grindaker konseptet for den nye gravplassen.

Forprosjektet er tegnet av Asplan Viak AS. Grindaker har gjennomført detaljprosjektering og byggeoppfølging av anlegget for totalentreprenør.

Slagen kirkegård

Med behov for flere, alternative gravformer, ønsket Tønsberg Kirkelig Fellesråd å etablere en felles navnet minnelund på Slagen kirkegård. I tillegg var det behov for en oppgradering av et eldre gravfelt med ny vegetasjon og forbedret drenering mellom gravrekkene.

Moa Urnelund

Kirkelig fellesråd i Ålesund hadde et mål om å øke kremasjonsprosenten i de østre delene av byen. De ønsket å utnytte  et areal i tilknytning til Spjelkavik kirke som tidligere lå brakk. De innbød i den forbindelse til en begrenset plan- og designkonkurranse om utforming av den nye urnelunden. Det var viktig for fellesrådet at planen fikk en god og attraktiv utforming slik at flest mulig ønsket å benytte seg av denne gravplassen.

Grindaker vant konkurransen og gjennomførte etterpå reguleringplanarbeid og videre detaljplanlegging av anlegget. I tillegg hadde firmaet faglig oppfølging i byggeperioden. Gravplassen er tilrettelagt med 450 urnegraver i tillegg til en navnet minnelund.

Udenes Kirkegård

Udenes kirke og kirkegård ligger i Nes kommune i Akershus. Stedet er et middelalderkirkested som ligger på en høyde med utsikt over Glomma og det bølgende jordbrukslandskapet rundt. Nes kirkelig fellesråd ønsket en utvidelse i direkte tilknytning til eksisterende gravplass og hadde på forhånd regulert et areal rett nord for eksisterende gravplass. I tilknytning til utvidelsen var det et ønske om å få oppgradert parkeringsplassen og området rundt driftsbygning og kontor. Det var i tillegg viktig for Kirkelig fellesråd at gravplassen ble utformet for alle.

Skedsmo Kirkegård

Skedsmo kirke ligger på et høydedrag og kirken fremstår som et tydelig landemerke. Den eldste delen av eksisterende kirkegård er et middelalderkirkested. Grindaker har stått for regulering, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden.

Søndre Slagen Kirkegård

Den eksisterende skogskirkegården ligger på et drenert skog- og myrområde som grenser til åpent landskap med dyrka mark. Grindaker har utarbeidet forprosjekt og detaljprosjekt og har fungert som byggeleder i byggefasen. Grindaker har i tillegg hatt ansvar som prosjekteringsgruppeleder.