Tønsberg Gamle Kirkegård

Tønsberg Gamle Kirkegård har sentral beliggenhet i Tønsberg sentrum og har en viktig funksjon som en av byens store grønne områder. Kirkegården åpnet i 1854, men siden 1973 har kirkegården vært stengt for kistegravlegging. I forbindelse med gjenåpning av kirkegården ble det lagt ned et omfattende arbeid med omregulering av gravfelt og prosjektering av ny drenering. I forbindelse med omreguleringen ble hele kirkegården rehabilitert.

Alfaset Krematorium

Arkitektene AS, Dyrvik Arkitekter AS og Grindaker AS Landskapsarkitekter vant i 2006 en nordisk arkitektkonkurranse om et nytt krematorium på Alfaset gravlund i Oslo.

Blomreina

Tomtens topografi og vegetasjon vært styrende gjennom hele prosjektet. Kvaliteter ved tomta ble bevart eller forsterket. Reinene (skråningene) er beholdt og den stedegne vegetasjonen forsterket slik at landskapsrommet lukkes helt i alle himmelretninger.

Steinskogen gravlund

Gjennom hele prosjekteringen var kulturminner, naturverneområder, tomtens topografi og vegetasjon styrende. Tomta besto av åpne åkrer omkranset av tett skog. Denne kontrasten mellom åpne gravfelt og en tett vegetasjon, ble hovedtema for kirkegården.

Kolbotn Gravlund

Kolbotn gravlund er hovedgravplass for Oppegård kommune i Akershus. Oppegård kommune ønsket en utvidelse i direkte tilknytning til eksisterende gravplass og hadde på forhånd fått utarbeidet et forprosjekt for gravplassutvidelsen. Grindaker ble engasjert i forbindelse med detaljprosjektet og videre for oppfølging i byggeperioden.

Skjeberg Kirkegård

Skjeberg kirke ligger fint til på en kolle i et ellers åpent jordbrukslandskap. Kirkegårdens arealer ligger mellom flere skogdekte koller. Utvidelsesområdet er plassert vest for eksisterende kirkegård og knytter seg til kirken gjennom naturlige veilinjer.

Hol Gravlund

Hol gravlund ligger i Hamar kommune i Hedmark. Da Hamar kirkegård ble for liten ble Hol gravlund bygget som avlastning. Gravplassen, som har flott utsikt over Hamar by, er bygget som en frittstående gravplass uten seremonibygg.