Kjølberggata 21

I en tekstilfabrikk fra 1911 ligger i dag kontorfellesskapet Factory Tøyen. Da den gamle fabrikkbygningen ble renovert ble det også etablert nye utearealer tegnet av Grindaker. Fabrikken i teglstein har fått et helthetlig uteområde som komplimenterer den historiske bygningen.

Harbitz Torg

Harbitz torg er et byutvikling- og transformasjonsprosjekt på Skøyen i Oslo. Eiendommen som i sin tid var produksjonslokaler for Apothekernes Laboratorium er utviklet til å bli et helt nytt bystrøk med torg, gatetun, boliger, butikker, servering, barnehage og kontor. Det verneverdige laboratoriebygget sentralt på området er bevart og transformert til kulturhus med bibliotek, pub og restaurant med uteservering.

Schweigaardsgate 33

Schweigaardsgate 33 er et næringsbygg på Grønland i Oslo. Bygget ligger tett på Schweigaardsgate mot nord og jernbanespor mot sør. Prosjektet omfatter oppgradering av gate på byggets sydside, omkringliggende fortau og ny gangforbindelse med påkobling til Nordenga gang- og sykkelbru.

Sundtkvartalet

Sundtkvartalet er et kontor og forretningsbygg med adresse Lakkegata 53 på Grønland i Oslo. Bygget er hovedkontor for Skanska i Norge og har dessuten en stor andel utleielokaler for kontorbedrifter og småskala servicenæring. Bygget har også en offentlig flerbrukshall i kjelleren som bl.a. brukes av skoler i nærområdet. To gamle industribygg og et gammelt kirkebygg er bevart og integrert i området.

Hasle Linje K5

K5 består av tre kontorbygg (K5A-C), og inngår som en del av området Hasle Linje. Området grenser til Økernveien i sør-øst, og inngår som en del av en større bygningsmassse som tilsammen fungerer som en buffer mellom den traffikerte veien og boligene på Hasle Linje.

Smestad gjenbruksstasjon

Ny gjenbruksstasjon på Smestad i Oslo, lokalisert på tomten til den tidligere brannstasjonen. All avfallshåndtering skjer innendørs i to nivåer: ett øvre nivå for publikum og et nedre nivå for drift.

Skagerak Energi Porsgrunn

Skageraks nye hovedkvarter i Porsgrunn er et moderne kontorbygg som rommer fire bygningsvolum knyttet sammen med glassganger. Bygget følger vannets gang ned mot Porsgrunnselva og åpner seg i en åpen foaje med høye glassvegger. Uterommene består hovedsakelig i offentlige arealer.

Posten Brevsenter

Posten – ny Østlandsterminal er lokalisert i Lørenskog, på tomten til den tidligere gården Robsrud. Anlegget på totalt 270 daa inkluderer et nytt hovedsorteringsanlegg med tilliggende infrastruktur og terminalplass for 3000 ansatte. Byggets grunnflate på 45000m2 og terminalplassen på ca. 30000m2 er skjøvet inn og ned i terrenget som en flate med omkransende terrengvoller. Prosjektet omfatter også omliggende grønnstruktur med ca. 2,5 km gang-/sykkelveinett og parkanlegg, oppgradering av Lørenskogveien fra 2 til 4 felt, 5 rundkjøringer og støyskjerm i form av en grønn torvblokkmur.