Lentoasemanpuisto

The City of Helsinki in cooperation with the Finnish Association of Landscape Architects (MARK) held an open international ideas competition for the design of Lentoasemanpuisto on the site of the former Malmi Airport.

The transformation of a former airport into a park is an opportunity to bring life to a space which has purposely been deprived of nearly all ecological diversity and public use. Our immediate intention is to reverse the existing situation by creating a complex and biodiverse ecosystem in the beginning of the park’s transformation, and to use it as the framework for designing flourishing biotopes and community spaces over time.

Bogerud aktivitetspark

Grindaker fikk i oppgave av Bydel Østensjø å prosjektere en aktivitetspark ved Bogerud senter og Bogerud T-bane i Oslo. Aktivitetsparken inneholder treningsapparater og er tilrettelagt for lek. Tomten er smal og avlang og knytter seg til eksisterende turvei i sør. Turveien fortsetter gjennom parken som en del av en sammenhengende turvei fra Østmarka til Østensjøvannet.

Lena Stasjonspark

Østre Toten kommune ønsket å aktivisere et område ved gamle Lena stasjon til en aktivitetspark for barn og unge. Området var allerede regulert til park og torg før Grindakers arbeider startet våren 2015. Grindaker laget et forprosjekt som tok for seg hele området. Videre har kontoret gjennomført detaljprosjektering og byggeoppfølging av første byggetrinn.

Sola Rådhus

Sammen med blant annet Longva Arkitekter har Grindaker arbeidet med prosjekteringen av nytt rådhus med tilhørende uteareal. Det nye rådhuset kledd i messing er omkranset av en større park og festplass. Det har blitt en mangfoldig møteplass for innbyggerne og kommunen.

Dr. Wendts Hage

Grindaker har vært engasjert av Thongård i forbindelse med planlegging av nytt torg, park og gårdsrom for boligprosjektet Dr. Wendts hage på Skårer i Lørenskog. Grindaker har tidligere vært engasjert i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for det samme området i 2009. Den gangen var Grindaker ansvarlig for utarbeidelse av illustrasjonsplan.

Kjærlighetsstien

Som en del av Gatebruksplanens overordnede mål om å gjøre Oslo sentrum mer tilgjengelig og attraktiv for myke trafikanter, er Kjærlighetsstien blitt oppgradert.

Planområdet inngår i Riksantikvarens “NB-register” for områder hvor det foreligger nasjonale verneinteresser i by.

Jessheim Dampsagparken

Dampsagparken er en ny bypark i Jessheim sentrum. Parken har vært sentral i utviklingen av Sagabyen på den tidligere Dampsagtomta øst for jernbanestasjonen. En ny bydel med boliger, næring, bygate og park.

Grindaker vant i 2008 konkurranse om første byggetrinn, Saga Senter, i samarbeid med ØKAW Arkitekter, og har siden vært med i utviklingen av hele Sagabyen, fra regulering, forprosjekt, detaljprosjekt og til oppfølging i byggeperioden.

Grønn Åre

Som en del av Groruddalssatsningen ønsket bydel Bjerke å etablere flere aktivitetsparker langs et grøntdrag mellom Veitvet og Vollebekk. I 2016 stod tre anlegg ferdig langs den eksisterende gangveien.

Strandgateparken

Hamar kommune ønsket en vitalisering av Strandgateparken med en ny lekeplass og nytt aktivitetsområde. Grindaker ble engasjert som prosjekterende landskapsarkitekt og tegnet forprosjekt frem til komplett totalentreprisegrunnlag og rammesøknad. Norconsult AS har vært landskapsarkitekt for totalentreprenøren i detaljprosjektfasen.

Lindebergparken

Prosjektet Lindbergparken inngår som en del av Oslo kommunes og Statens felles Groruddalsatsning og bygger på mulighetsstudien “Grønn tverrforbindelse i Groruddalen – mulighetsstudie for en sammenhengende grønnstruktur fra Lindeberg til Rødtvedt”. Forbindelsen skal styrke en sammenhengende grønnstruktur i turveinettet fra marka og på tvers av Groruddalen. Lindebergbekken og Lindebergparken representerer et ledd i tverrforbindelsen.