Jessheim stasjonsområde

Jessheim er regionsenter på Øvre Romerike og preges av rask utvikling. I dag har Jessheim sentrum sitt tyngdepunkt vest for jernbanen med Storgata, rådhus, kulturhus, Jessheim storsenter og stasjonsområdet. Samtidig skjer det en byutvikling øst for jernbanen. Byplanvisjonen definerer nye områder for bolig- og næringsutvikling i tilknytning til Jessheim sentrum. Mye av trafikken går i dag gjennom sentrum, så gjennomkjøringstrafikk ledes utenom sentrum i et ringveisystem for å bidra til å løse en del av de trafikale utfordringene. Ringveien og Hovedbanen oppleves som barrierer, så det blir viktig å skape en god forbindelse mellom øst- og vestsiden av disse.

Dette gjøres ved å styrke plass- og parkaksen mellom rådhus og storsenter, mot stasjonsområdet, over jernbanen og til Sagaparken og Dampsagplassen. Aksen tilrettelegges først og fremst for gående med mulighet for kryssing av jernbanen med overgang. Ringvegen gjøres om til kollektivgate med bussholdeplass i gateløpet. Parkering under bakken vil frigi arealer til andre funksjoner på bakkeplan.

Grindaker har bidratt i arbeidet med byplanstudien i samarbeid med arkitekten som del av arbeidet med utvikling av boligprosjekter øst for jernbanen.

Byggherre:  ROM Eiendom
Tidsrom:   2012-2014 
Arkitekt:   ØKAW AS Arkitekter MNAL