Sandvika sjøfront

I forbindelse med at E18 skal legges i tunell og store veiarealer skal omdisponeres til byutvikling inviterte Bærum kommune tre team til et parallelloppdrag for å utarbeide et mulighetsstudie for Sandvika sjøfront.

Oppdraget er et bidrag inn i det kommende planarbeidet og har tatt for seg bevaring, landskapsforming, transformsjon og byutvikling. Et viktig mål var å se hele Sandvika under ett og vise hvordan Sandvikas nye sjøfront kan forholde seg til bakenfoliggende by

For å skape en attraktiv fjordby mener vi det er viktig å legge til rette for mer blandet arealbruk, også langs fjorden. Sandvika som knutepunkt og regionhoved-stad videreutvikles ved å gi plass til kontorer og næring, spesielt langs den nye bygaten på Kjørbo.

Ved å planlegge for mer aktivitet mot gatene styrkes rollen som et fremtidsrettet handelssentrum. En høy boligandel på Lakseberget og mot grøntområdene på Kjørbo vil legge alt til rette for å lage gode bomiljøer med god tilgang til by, natur og sjø. Kadettangen foreslås videreutviklet med offentlig program, idrett, rekreasjon og aktivitet. Vi mener idrett og lek bør gis plass i en by som er i vekst og at kommunen bør jobbe for å sikre viktige områder for allmenheten.

I vårt forslag er det lagt opp til en prioritering av de grønne transportformene - gange, sykkel og kollektiv. Biltrafikken har fått mindre plass enn det som per i dag er vist på planene for ny E18 og det lokale hovedveinettet gjennom Sandvika.

Byggherre: Bærum kommune
Tidsrom: 2018
Arkitekt: LPO Arkitekter  
Rådgivere: Rambøll