Kvelde kirkegård

Larvik kirkelig fellesråd hadde behov for å utvide Kvelde gravplass. I den forbindelse ble Grindaker engasjert til å gjennomføre en reguleringsplanprosess for gravplassen og utvidelsesområdet.

Det har vært viktig å skape en god tilknytning til eksisterende gravplass ved planlegging av den nye utvidelsen. Både visuelt og funksjonsmessig. Opplevelsen av det store landskapsrommet gravplassen ligger i og åpenheten mot jordbrukslandskapet har vært viktig for områdets karakter og ønskelig å videreføre. Gjennom en bevisst vegetasjonsbruk skapes gode uterom samtidig som stedets karakter opprettholdes.

Det legges opp til ca 200 kistegraver i utvidelsesområdet. Disse er fordelt på 2 felt avdelt av en gangsti. Gangstien som deler kistefeltene ender i en minnelund som åpner seg opp mot det åpne jordbrukslandskapet og utsikten mot åsprofilen i vest. Plassen vil også fungere som et oppholdssted for ettertanke og kontemplasjon. I tillegg til gravfelt tilrettelegges det for et nytt driftsbygg og driftsplass samt en ny parkeringsplass i sør.

Grindaker sine oppgaver i prosjektet  har vært å gjennomføre reguleringsplanprosessen i tillegg til etterfølgende forprosjekt.

Byggherre:    Larvik kirkelige fellesråd
Tidsrom:    2017-2019
Omfang/kostnader:   Planområde: 13daa, Utvidelse: 5daa
Rådgivere:   Grunnteknikk AS

Illustrasjoner: Grindaker AS