Sotra arena

Grindaker har sammen med Longva arkitekter prosjektert en nytt flerbruksarena ved Straume i Fjell kommune  utenfor Bergen. Grindaker har vært involvert fra og med skisseprosjekt til og gjennomføring i totalentreprise for Lønnheim entreprenør.

Bygningen består i to idrettshaller, hvor hovedhallen er dimensjonert for internasjonale håndball- og basketball-arrangementer. I tillegg inneholder bygget blant annet fellesfunksjoner som cafe, klubbrom og treningsstudio.

Tomten har et sprang fra øst mot vest på ca 4 meter. Bygget tar opp dette spranget. Parkeringsplasser for besøkende, kiss&ride og hovedinngang knytter seg til øvre plan hvor man kommer inn i tribuneanlegget, mens spilleflatene og garderober ligger på nedre plan.

Anlegget knytter seg til eksisterende fotballbane nord for hallen med en bred gangsone. Vest for hallen er det etablert an adskilt sone for varelevering og driftsfunksjoner, samt mediabusser ved større arrangementer.

 

Byggherre:  Fjell kommune
Tidsrom:   2010-2013
Kostnad/omfang:  170 mill NOK
Arkitekt:   Longva arkitekter
Rådgivere:  Multiconsult, Norconsult, TekØk, Siv. Ing. Petter J. Rasmussen

Alle foto: Ivan Brodey