Haga golfpark

Utarbeidelse av reguleringsplaner og konsekvensutredning for 27 hulls golfbane og korthullsbane. Pro-sjektledelse for konsekvensutredning. Ansvarlig for kontakt mot offentlige myndigheter i regulerings- og utredningsprosessen. Utarbeidet illustrasjonsplaner og utomhusplaner for golfbaneanlegget i nært samarbeid med golfbanearkitekt. Tilpassing av anlegget til omgivelsene. Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker ved søknader om rammetillatelse og igangsettingstillatelser. Oppfølging i byggeperioden.

Golfparken omfatter 27 hulls golfbane, 9 hull par3-bane, drivingrange, klubbhus, tur- og ridestier, dammer og bekkeløp. I oppdraget inngikk også nytt kryss med Griniveien, adkomstvei og parkeringsplasser for ca. 250 biler. Kryss og adkomstvei ble prosjektert med ViaNova AS som underkonsulent.

Intensjonen var at gjennom regulerings- og prosjekteringsperioden å innpasse golfbaneanlegget i natur- og kulturlandskapet samtidig som kravene til en golfbane av høy kvalitet skulle ivaretas.

Byggherre: Haga Golfutvikling as
Tidsrom: 1999-2003
Omfang/kostnad: Tiltaksareal ca. 1200 daa
Entreprenør: Golf & Trädgård AB, Topaas og Haug (kryss og parkeringsplass)
Golfbanearkitekt: Henrik J. Jacobsen

Alle foto: Damian Heinisch