Sagtomta i Mysen

På forespørsel fra SUM  ble det utarbeidet et mulighets-studie for utvikling av boliger/sentrumsbebyggelse med utomhusarealer på Sagtomta i Mysen.

Den sentrale Sagtomta ligger i skjæringspunktet mellom by og natur. Samtidig tilknyttet kollektivknutepunkt med god togforbindelse til Oslo. Viktige premisser for steds-utviklingen var å ivareta småbyen med smug, snarveier og oppbrutte boligkarakter. Ny bebyggelse får varierte fasader mot bysentrum og det anlegges gatetun og nye torg.

Storgata er en viktig akse mellom togstasjonen og bysentrum og forsterkes med en tettere bebyggelse med utadrettet næringsvirksomhet på første etasje. Bolig-
bebyggelsen består av varierte boliger for befolkningen i alle stadier av livet. Gårdsrommene har gjennomgående en blå-grønn karakter hvor overvann ledes på terreng mot fordrøyningsarealer og naturlig infiltrasjon.
 
Grindaker har tegnet utomhusplan for mulighetsstudiet av hele Sagtomta. Området S16 som ligger tettest på bykjernen og togstasjonen, ble utarbeidet som et forslag til detaljregulering.

Byggherre:    Sagtomta Utvikling AS
Tidsrom:    2016
Arkitekt:    LOF Arkitekter AS