Elveparken

Elveparken

Inkluderende og bilfritt

Elveparken er et boligprosjekt langs Nitelva i Lillestrøm. Prosjektet omfatter 251 leiligheter fordelt på 10 blokker med 3-5 etasjer. Samlet areal er på 30 dekar.

Byggherre: ØIE AS
Tidsrom: 2006-2010
Omfang/ kostnader: Ca. 30 daa
Entreprenør: ØIE AS, Askim Entreprenør AS
Arkitekt: Vera og Øyvind Songe-Møller

Alle foto: Damian Heinisch

Anlegget består av store, universelt utformede og bilfrie fellesområder. Felles uteplasser, fordrøyningsbasseng, lekeområder, private uteplasser forholder seg til elven. Praktiske og tekniske funksjoner er lagt i forbindelse med pergolaer med klatreplanter. Parkeringen organiseres langs atkomstveien. Landskapsutformingen baserer seg i hovedsak på en bølget form som samler den langstrakte tomten.

Stramme, parallelle stier gir funksjonell og visuell kontakt med Nitelva og forbinder området med turveinettet. Et vannspeil beplantet med stauder og prydgress sørger for håndtering av overvann fra tilgrensende bygg og terreng, samt tilfører en estetisk dimensjon til anlegget. Boligfeltets sentrale plass rammes inn av beplantning og har et felt med granittdekke som omgir en enkel fontene.

Grindaker har deltatt i prosjektet fra forprosjekt til ferdig bygget anlegg. Prosjektets første byggetrinn fikk Skedsmo kommunes pris for godt bygnings- og utemiljø i 2010.