Planteveileder Lilleakerbyen

Planteveileder Lilleakerbyen

Sikrer helhetlig grønnstruktur

I samarbeid med Naturrestaurering AS har Grindaker utarbeidet en planteveileder for Lilleakerbyen, et byutviklingsområde som strekker seg fra Lysaker stasjon i sør til Lilleaker stasjon i nord, og som vil ligge både på Oslo- og Bærumssiden av Lysakerelva.

Mustad Eiendom, som er byggherre og oppdragsgiver, har pekt ut arbeidet med grønnstruktur og økologi som et av de viktigste grepene i transformasjonen av Lilleaker. I deres Bærekraftsprogram for Lilleakerbyen fra 2022 er det satt et mål om å styrke det eksisterende biologiske mangfoldet og tilføre 17.000 m² nye grøntareal, som skal omfatte korridorer der stedegne planter og dyreliv får betydelig forbedret livsvilkår.

Lysakerelva med kantsoner er stedvis svært artsrikt, og er ansett som unik i regional sammenheng fordi den er et av få områder som knytter Oslofjorden og marka sammen med en tilnærmet sammenhengende elvekorridor. Her finnes rødlistearter, ansvarsarter for Norge og sjeldne naturtyper, som også i fremtiden vil være avhengig av intakte kantsoner og stedegen vegetasjon.

Lilleaker planteveileder skal være et verktøy for å nå Mustad Eiendoms mål om å tilgodese stedets naturmiljø.

Planteveilederen har til hensikt å sikre en helhetlig planlegging og utforming av ny grønnstruktur på området, være retningsgivende for fremtidig byutvikling og danne et grunnlag for plantevalg og utforming av all grønnstruktur.

Planteveilederen er utformet i et rapportformat på 145 sider. Innledningsvis gis en innføring i byutviklingen og dagens naturmiljø, og overordnede mål og grep for ny grønnstruktur. Videre er det egne kapitler om grønne tak og reetablering av Lysakerelvas kantsone.

Siste halvdel er viet «Lilleakerbyens plantepalett» – som består av syv vegetasjonstyper med tilhørende plantelister. Vegetasjonstypene bygger på og er inspirert av naturtyper langs Lysakerelva og tilstøtende områder, og består i hovedsak av stedegne planter.