Fornebu Kokstabukta

Fornebu Kokstabukta

Boliger i grøntaksen

Prosjektering av utearealer til boligområde felt 8.9 på Fornebu fra skisseprosjekt til ferdig bygget anlegg. Området består av syv bygninger på 4-5 etasjer med til sammen 200 boliger. Parkering er plassert i felles p-kjeller under byggene med heis opp i hvert bygg.

Byggherre: Fornebu Utvikling ASA
Tidsrom: 2006 – 2013
Omfang/kostnader: 16000 m²
Entreprenør: Skanska
Anleggsgartner: Tranby as
Arkitekt: LINK arkitekter AS

Alle foto: Damian Heinisch

Området har to høydenivåer hvor det nedre har forbindelse til friområdet i sør og det øvre har forbindelse til Eva Nansens vei og Fornebu senter i nord. En bred grøntakse går fra torget i Fornebu senter, ned igjennom boligområdet og ut i friområdet mot Koksabukta. Utendørs nedkast til avfallssug er plassert i forbindelse med gangatkomstene til hvert bygg.

Boligene ligger i vifteform som åpner seg ut mot friområdet i sør med uteområder som grønne fingre i mellomrommene. Et nett av smalere gangveier leder igjennom de grønne uterommene til inngangspartier og videre ut mot friområdet i sør. Disse bindes så sammen internt av en tverrgående gangvei fra Forneburingen til Snarøyveien. Der tverrveien krysser grøntaksen åpner den seg til en større sentral plass. Private uteplasser og felles uteområder er skilt med en sone beplantet med hekker og lave busker/stauder. Overvann på terreng føres ut i åpne renner som leder vannet ut i grøntområdene hvor det fordrøyes naturlig i massene.