Indre Laksevåg

Indre Laksevåg

Til folk og fisk

Til folk og fisk er Grindaker sitt bidrag til den åpne plan- og designkonkurransen for Indre Laksevåg i Bergen. Prosjektforslaget tar for seg et transformasjonsområde ved Puddefjorden i Bergen. Vi retter fokus på hvordan vi bedre kan legge til rette for økt dyre- og planteliv langs strandsonen i urbaniserte strøk, både på land og i vann. Dette kombineres med et gjennomgående fokus på ulike tilnærminger av bevaring, gjenbruk og transformasjon av den eksisterende industri- og kontorbebyggelsen.  

Byggeherre: Bergen kommune
Omfang: ca 120 daa
Rådgivere: Naturrestaurering AS
Tidsrom: 2021

Alle illustrasjoner: Grindaker

Den produktive byen omfatter både menneskelig aktivitet og naturrikdom. På samme måte dekker bærekraftsbegrepet både sosiale og økologiske aspekter. Vi legger til rette for økt mangfold av mennesker, planter og dyr i prosjektområdet. Vi mener Laksevåg har et potensiale til å bli et foregangseksempel på hvordan en mangfoldig bydel for mennesker også kan fungere som en mangfoldig bydel for dyreliv med et rikt økosystem.

Prosjektet legger til rette for en sammenhengende blågrønn struktur fra havet til land. Store deler av sjøfronten i Bergen sentrum er utformet som vertikale kaifronter og monotone utfyllinger. Puddefjorden er preget av forurensning, og har et beskjedent mangfold av arter. Velfungerende økosystemer er avhengig av mangfold og artsrikdom. Et viktig grep i prosjektet er å etablere et mer variert møte mellom land og vann, i et stilisert tidevannslandskap. Vi foreslår en ny grøntstruktur som omfatter et bedre samspill mellom tak, bakkeplan og havet.

Eksisterende strukturer blir utgangspunktet for en transformasjon av Indre Laksevåg, hvor revitalisering av eksisterende strukturer kombineres med onfill og infill. Det er et uttalt mål at området skal tilrettelegges for inkludering av et mangfold av mennesker, med særlig fokus på barn, ungdom og utsatte grupper. Utforming og funksjoner skal bidra til sambruk, flerbruk og sosial utjevning.