Lilleaker Vest

Lilleaker Vest

Å bo grønt

Lilleaker Vest er et større bolig- og parkprosjekt på Lilleaker i Oslo. Prosjektet omfatter syv punkthus og et større parkareal etablert på lokket over den tidligere dagsonen til ring 3. Rett vest for prosjektområde renner Lilleakerelven med tilhørende turveier og naturområde. En sentral del i arbeidet har vært å tilpasse seg og bevare de eksisterende økologiske kvalitetene.

Byggherre: Mustad Eiendom AS
Tidsrom: 2014-2019
Omfang/kostnader: ca. 30 000 m²
Arkitekt: Lundhagem
Rådgivere: Naturrestaurering
Entreprenør: Hent AS

Alle Foto: Damian Heinisch

Prosjektet ligger i et landskap med tydelig karakteristisk og særegne naturtyper.  Et hovedmål har vært å integrere boligene i eksisterende naturkvaliteter, i tillegg til å forsterke og supplere med ny vegetasjon og gode oppholdssoner. Prosjektet tilpasser seg den eksisterende skogen i vest, og har bevart større trær tett på den nye bebyggelsen.

Prosjektet tilstreber høyt biologisk mangfold og en stedstilpasset og mangfoldig vegetasjon. Det har blitt etablert engflak, suplert med innsamlede frø fra den stedegne naturtypen, kalkrik tørreng.

Det er anlagt tre store regnbed som tilføres overvann i synlige vannrenner integrert i belegget. Underliggende vannmagasin fordrøyer takvann fra bebyggelsen.