Nyhavna

Nyhavna

Urban elvemunning

I samarbeid med Gillardi+Hellsten, Veni og Vianova har vi levert konkurranseforslag for nytt design på Transittkaien Nyhavna i Trondheim. Designet er påvirket av eksisterende funksjoner, former, skala, materialer og farger. I tillegg til ulike boligtypologier legger prosjektet vekt på å gi området store åpne offentlige rom, sikre at hele elvekanten er tilgjengelig for nabolaget, og skape gode fellesskapsfunksjoner innendørs og utendørs.

Oppdragsgiver: Nyhavna Utvikling
Tidsrom: 2022
Arkitekt: Gillardi+Hellsten
Rådgivere: Veni og Vianova
Alle illustrasjoner: Grindaker og Gillardi+Hellsten

Nyhavna ligger ved Nidelvas historiske elvemunning. Elvemunninger er unike økosystemer, og er spesielt viktig for vannkvalitet, visse planter, trekkfugler, fisk og annet dyreliv. Dagens utforming av strandlinjen forhindrer erosjon, men på bekostning av elvas og fjordens rolle som biotop. Her består vannkanten av konstruerte, harde og rette overflater, med det resultat at elvas biomangfold og økologiske tilstand har blitt svekket.

Med flytting av eksisterende havnefunksjoner, og en anslått havnivåstigning på 1 meter innen år 2150, foreslår vi å reetablere det tidligere deltalandskapet i en ny utgave.

Tilpasset den urbane konteksten området er en del av, foreslår vi en terrassert sjøfront som både gir plass til stedegne habitater og gir mennesker bedre tilgang ned til vannet, samtidig som den fortsatt forhindrer erosjon hvor det er nødvendig.

Utformingen av det nye kystlandskapet er tilpasset tidevannets veksling gjennom døgnet, og legger til rette for en rikere og mer dynamisk strandsone, med mer biodiversitet.

Vi har utviklet en utførlig mosaikk av ulike biotoper, inspirert av elva Gaula – en elv hvor det det lokale deltalandskapet er intakt. Mosaikken av biotoper er bearbeidinger og forenklinger av stedegne habitater, hvor hver og en består av ulike plantesamfunn og jordtyper.