Sandvika sjøfront

Sandvika sjøfront

By møter sjø

I forbindelse med at E18 skal legges i tunell og store veiarealer skal omdisponeres til byutvikling inviterte Bærum kommune tre team til et parallelloppdrag for å utarbeide et mulighetsstudie for Sandvika sjøfront.

Oppdraget er et bidrag inn i det kommende planarbeidet og har tatt for seg bevaring, landskapsforming, transformasjon og byutvikling. Et viktig mål var å se hele Sandvika under ett og vise hvordan Sandvikas nye sjøfront kan forholde seg til bakenforliggende by.

Byggherre: Bærum kommune
Tidsrom: 2018
Arkitekt: LPO Arkitekter
Rådgivere: Rambøll

Illustrasjoner: LPO Arkitekter/Grindaker

Ved å planlegge for mer aktivitet mot gatene styrkes rollen som et fremtidsrettet handelssentrum. En høy boligandel på Lakseberget og mot grøntområdene på Kjørbo vil legge alt til rette for å lage gode bomiljøer med god tilgang til by, natur og sjø.

Kadettangen foreslås videreutviklet med offentlig program, idrett, rekreasjon og aktivitet. Vi mener idrett og lek bør gis plass i en by som er i vekst og at kommunen bør jobbe for å sikre viktige områder for allmenheten.

I forslaget er det lagt opp til en prioritering av de grønne transportformene – gange, sykkel og kollektiv. Biltrafikken har fått mindre plass enn det som per i dag er vist på planene for ny E18 og det lokale hovedveinettet gjennom Sandvika.