Ski stasjonsby

Ski stasjonsby

Fra parkeringsplass til ny levende bydel

Grindaker deltok sammen med LPO i et parallelloppdrag for å komme med forslag til fremtidige fortettingsmuligheter av områdene som Bane NOR eier rundt Ski stasjon. BaneNOR valgte å gå videre med vårt forslag for vestsiden av Ski stasjon og vinnerforslaget legges nå til grunn for detaljregulering av vestsiden av Ski sentrum.

Byggherre: Bane NOR Eiendom
Tidsrom: 2020-pågåemde
Omfang/kostnader: 550 daa
Arkitekt: LPO Arkitekter

Alle illustrasjoner: LPO/Grindaker

Det planlegges for en flerfunksjonell variert bydel med blandede bolig-, nærings- og kontorbygg. I dag domineres området av en stor innfartsparkering, og forslaget innebærer en ny måte å organisere denne på for å utnytte den sentrale beliggenheten og gi området et bymessig og levende preg.

Nye bolig- og næringskvartal legges over parkeringskjeller, og nye uterom med forskjellig karakter skapes og tilgjengeliggjøres for folk, både offentlige tilgjengelige byrom som torg, forplasser og promenade/aktivitetssone, og de mere skjermede uteareal for beboere.

I forslaget er det fokusert på å lage gode systemer for gående og syklende i form av gang/sykkelveier, samt gode løsninger for kollektivtrafikk som rutebuss og buss for tog for å prioritere de myke trafikantene og skape liv i uterommene. Videre vil forslaget bidra til å forsterke den blågrønne strukturen i Ski sentrum. Vestveien blir en prakgate med brede vegetasjonsrabatter og soner for overvannshåndtering.