Strandgateparken

Strandgateparken

Lekelandskap

Hamar kommune ønsket en vitalisering av Strandgateparken med en ny lekeplass og nytt aktivitetsområde. Grindaker ble engasjert som prosjekterende landskapsarkitekt og tegnet forprosjekt frem til komplett totalentreprisegrunnlag og rammesøknad. Norconsult AS har vært landskapsarkitekt for totalentreprenøren i detaljprosjektfasen.

Byggherre: Hamar kommune
Tidsrom: 2014-2016
Omfang/ kostnader: Entreprisekostnad ca 6 mill.
Entreprenør: Schjølberg og Tombre AS
Landskapsarkitekt detaljprosjekt: Norconsult AS

Lekeplassen er uformet som et gummikledd lekelandskap, der landskapet i seg selv utgjør den viktigste lekefunksjonen. Lekelandskapet utformes som et landskap med ulike høyder, der man har en topp i senter med flatere arealer og lekeapparater rundt. Lekeapparatene er underordnet landskapet i fremtoning. I landskapets nordvestre hjørnet legges det vi kaller episenteret, et både formmessig og funksjonelt viktig område og en møteplass i parken.

Mot resten av Strandgateparken i sør og øst er lekelandskapets avgrensning organisk utformet med bølgede linjer. Dette for å skape en god overgang mellom eksisterende landskapspark og dens uttrykk, samt skape interessante rom i overgangen gummidekke/park. Parken møter resten av byen i nord-vestre hjørne med en bred promenade som knytter seg mot den viktige aksen mot Stortorget og tar opp høydeforskjellen universelt utformet.

Det har vært utstrakt brukermedvirkning i forbindelse med prosjektet og mange barn og unge har kommet med innspill og ønsker for parken. Flere barn har nevnt et «Mjøs-monster» i medvirkningsprosessene mot den nye lekeparken og Stortorget. Vi har sett for oss at det er selve «Mjøsormen» som har dukket ned i episenteret og skapt ringvirkningene som utgjør resten av lekelandskapet.