E6 Mjøsbrua vest

E6 Mjøsbrua vest

Kollektivterminal

E6 ved Mjøsbrua vest er et viktig knutepunkt for ekspress- og lokalbusser. Statens Vegvesen ønsket å bygge en ny terminal for bl.a. å bedre fleksibiliteten og utnyttelsen av dagens busstrafikk og gi de reisende et bedre og mer trafikksikkert tilbud.

Byggherre: Statens Vegvesen region øst
Tidsrom: 2009-2014
Entreprenør: Gjermundshaug Anlegg AS
Arkitekt: Archus arkitekter AS
Rådgivere: ViaNova Lillehammer AS

Alle foto: Damian Heinisch

Prosjektet ble gjennomført med ViaNova Lillehammer som hovedkonsulent og Grindaker som underkonsulent. Arbeidet ble innledet med en skissefase hvor ulike utkast til utforming av terminalen og kobling av denne mot FV330 ble drøftet. Prosessen førte fram til en illustrasjonsplan for terminalen.

Illustrasjonsplanen dannet grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan og senere byggeplan. Grindaker utarbeidet skisser for alternativ utforming, illustrasjonsplan til regulering, landskapsplan og detaljer til byggeplan. Samarbeid med arkitekt for utforming av servicehus.

Terminalen inneholder, i tillegg til selve bussholdeplassen, servicebygg med venterom og toaletter, parkerings-plass for biler og sykkelparkering. Det er lagt vekt på god funksjon i anlegget samt bruk av robuste og varige materialer.