E6 Svingenskogen – Skadalen

E6 Svingenskogen – Skadalen

Hensynsfull utvidelse

Eksisterende E6 skulle utvides til 4-felts motorvei fra Son til Svinesund på grensen mot Sverige. Parsellen Svingenskogen – Skadalen ligger for det meste i Sarpsborg kommune og er ca 16 km lang. Eksisterende vei og konstruksjoner skulle stort sett beholdes og benyttes som ett av kjørefeltene i fremtidig vei.

Byggherre: Statens Vegvesen region sør (SVRØ)
Tidsrom: 2002 – 2010
Omfang/kostnad: ca 600 mill.
Entreprenør: Mesta AS
Rådgivere: Aas-Jakobsen, ViaNova PT, m. fl.
Alle foto: Damian Heinisch

Hovedidéen var å beholde eksisterende E6 i sin helhet og foreta hele utvidelsen på en side. Viktige kulturminner førte til av utvidelsen måtte skje på begge sider. Ny vei med sideterreng ble tilpasset stamveinormen med 110 km/t som dimensjonerende hastighet.

Viktige oppgaver i prosjektet var å ivareta direkte berørte og tilstøtende kulturminner, ivareta overvannet på overflaten med bassenger som både sedimenterte, renset og fordrøyde vannet, samt tilrettelegging for eksisterende ørretstammer i vassdragene, utformingen av sideterreng for å tilbakeføre mest mulig til landbruk og minimalisere bruken av sikringsgjerder.

Grindaker sine oppgaver i prosjektet var å bidra til teknisk detaljplan, reguleringsarbeid, byggeplan og oppfølging i byggeperioden.

Viktige oppgaver i prosjektet var å ivareta kulturminner, håndtere overvann, tilrettelegge for eksisterende ørretstammer i vassdragene og utforme sideterreng for å tilbakeføre mest mulig til landbruk.