Fellesprosjektet E6 Dovrebanen

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen

Vei og bane

Statens Vegvesen og Jernbaneverket inngikk et samarbeid om prosjektering og bygging av ny firefelts motorvei og dobbeltspor for jernbanen fra Minnesund i Eidsvoll kommune til Sørli i Stange kommune.

Byggherre: Staten vegvesen region øst/ Jernbaneverket
Tidsrom: 2010-2017
Omfang/kostnader: Hele parsellen: ca 20km, FP1: ca 6km
Arkitekt: Plan arkitekter
Entreprenør: Hæhre entreprenør
Rådgivere: Dr. Ing. Aas-Jakobsen, Via Nova Plan- og trafikk, Electronova, Geovita, Brekke & Strand

Alle foto: Damian Heinisch

Grindaker har vært landskapsarkitekt for alle planfaser for hele eller deler av parsellen:

Konseptvalg for hele parsellen i samarbeid med landskapsarkitekter i Asplan Viak.

Kommunedelplan, konsekvensutredning, detaljplan og reguleringsplan for parsellen i Eidsvoll kommune.

Byggeplan og oppfølging i byggetiden for delparsell FP1 fra Minnesund til Brøhaug

Det er vurdert ulike traséer i forhold til landskapet med nær og fjernvirkning, terrenginngrep og landskapsverdier. Arbeidet ble utført i tverrfaglig samarbeid og med representanter fra vegvesenet, kommuner og fylker.

I prosessen har det vært avholdt informasjonsmøter med befolkningen og nært samarbeid med kommunens planavdeling. For teknisk detaljplan og byggeplanarbeidet har landskapsarkitekt hatt ansvar for forming av sideterreng, masselagring, tunnelportaler og avbøtende tiltak med gang- og sykkelvei i gammel jernbanetrasé og rekreasjonsområder ved Mjøsa. Ved valg av tunnel-løsning for vei og bane har spesielt to områder blitt spart for inngrep og rolige lokalsamfunn kan videreutvikles. Avbøtende tiltak og naturlig revegetering vil på sikt dempe anleggets eksponering samtidig som reiseopplevelsen blir ivaretatt.