Gardemobanen

Gardemobanen

Massebalanse

Byggeplan for parsellene Åråsen-Arteid og Bekkedals-høgda-Ålborgveien. På grunnlag av foreliggende Detalj- og Reguleringsplaner ble det utarbeidet Byggeplaner for nytt dobbeltspor. Forbi Leirsund og Lindeberg ble det også prosjektert omlegging av Hovedbanen og nye stasjoner for denne. For Gardermobanen ble det prosjektert ny stasjon og kollektivknutepunkt ved Eidsvoll Verk. Arbeidet omfattet store terrenginngrep og mye masseflytting. Det ble lagt vekt på at banen skulle ligge godt i landskapet og store terrengendringer ble gjennomført.

Byggherre: Gardermobanen AS
Tidsrom: 1994-1998
Omfang/kostnader: ca 20 km
Rådgivere: Aas-Jakobsen AS, Via Nova Plan og Trafikk AS, Veritas miljøplan, Arkitektskap
Alle foto: Damian Heinisch

Ved bakkeplanering ble store landbrukseiendommer tilpasset banen og dyrka marka fikk bedre arrondering. Ved makeskifte, bakkeplanering og oppfylling ble det nettogevinst av dyrket mark på store deler av strekningene. Løsmasser ble også benyttet til bygging av støyvoller og bratte skjæringer ble benyttet for å redusere støy til omgivelsene. For å spare verdifullt ravinelandskap ble det bygget viadukt i dalene i stedet for fyllinger.

Det ble bygget støyskjermer og miljøtunneler samt andre tiltak for nærmiljøet. Ved bevisst revegetering ble de opprinnelige vegetasjonsbeltene gjenskapt og ikke en enhetlig planting langs sporet. Det ble benyttet steds-egen vegetasjon som var kontraktsdyrket og plantet som ungplanter.