Grua Gravplass

Grua Gravplass

Mellom skog og himmel

Grindaker har prosjektert en utvidelse av Grua gravplass med livsynsnøytrale gravplasser, muslimsk gravfelt, minnelund, parkering og driftsområde med driftsbygg.

Byggherre: Lunner kirkelige fellesråd
Tidsrom: 2014-2018
Omfang: Ca. 50 daa
Entreprenør: Steen & Lund AS
Rådgivere: Cowi

Alle bilder: Damian Heinisch

Grua kirke og kirkegård ligger på en høyde i et slakt skrående terreng omkranset av skog. Kirkebygget med tilhørende tilbygg danner tydelige akser i en nord-sør og øst-vestlig retning. Gravminnene på gravplassen forsterker disse. Aksene og eksisterende form på adkomstvei har vært utgangspunktet for utforming av ny gravplass. Eksisterende materialer som stein og tre er videreført i anlegget. Planen legger vekt på å gi gravplassen et enkelt parkmessig uttrykk.

Skogen er rammen rundt, og inne på gravfeltene, mellom gravminnene, er det plassert grupper av små trær og busker Våtmarksområdet i området har fått en sentral plass i planen, som endepunkt og samlingssted ved en ny, felles minnelund.

Grindaker har bidratt med reguleringsplanarbeid ved utarbeidelse av reguleringsplankart, illustrasjonsplan, planbeskrivelse og bestemmelser, samt forprosjekt med kostnadsoverslag. Videre har Grindaker tegnet detaljprosjekt, anbud og har i tillegg bistått med faglig oppfølging i byggeperioden.