InterCity Venjar-Langset

InterCity Venjar-Langset

Train are the coolest!

Prosjektet InterCity Venjar – Langset omfatter nytt dobbeltspor for jernbane fra Venjar syd for Eidsvoll til Langset på Minnesund. Strekningen omfatter et nytt spor parallelt med eksisterende spor gjennom jordbrukslandskap syd for Eidsvoll. Fra Eidsvoll til Minnesund er det to nye spor langs Vorma og en ny lang jernbanebru ved Minnesund. Grindaker har vært landskapsarkitekt for alle planfaser: Hovedplan og konsekvensutredning med KDP, teknisk detaljplan med reguleringsplan og byggeplan med underlag for anbud og oppfølging i byggetiden. 

Byggherre: Bane NOR
Tidsrom: 2014 – 2021
Omfang: ca 14 km
Rådgivere: Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, ViaNova Plan og Trafikk AS, LPO arkitekter AS m.fl.

Illustrasjoner: Grindaker AS

I hovedplanarbeidet ble ulike traséer vurdert nord for Eidsvoll for optimal terrengtilpasning, arealbeslag og nær- og fjernvirkning. Landskapsarkitekt har hatt hovedansvar for all terrengforming utenfor banelegemeet, med massedisponering og terrengbehandling.

Det har vært tre hovedmål for landskapsarbeidene:
1. Massebalanse lokalt i parsellen og totalt for hele parsellen
2. Beslaglagt dyrka mark erstattes med nydyrking slik at det er minst like stort areal dyrka mark etter ferdig utbygging
3. Benytte terrengformasjoner til støyskjerming og unngå bruk av skjermer.

Målene er oppfylt og all løsmassetransport har foregått internt i linja uten belastning på lokalveinettet.

Det er 100 daa større areal dyrka mark etter utbygging. Med terrengforming er alle støyreduserende tiltak løst.

Som avbøtende tiltak bygges ny strandlinje langs Vorma med terrengforming og etablering av sumpområder for å øke det biologiske mangfoldet. Driftsveien langs banen bygges som sammenhengende tur-/ sykkelvei fra Eidsvoll til Minnesund med tilrettelagte rasteplasser og tilgang til Vorma.