Posten Brevsenter

Posten Brevsenter

Store landskapsformer

Posten – ny Østlandsterminal er lokalisert i Lørenskog, på tomten til den tidligere gården Robsrud. Anlegget på totalt 270 daa inkluderer et nytt hovedsorteringsanlegg med tilliggende infrastruktur og terminalplass for 3000 ansatte. Byggets grunnflate på 45000m2 og terminalplassen på ca. 30000m2 er skjøvet inn og ned i terrenget som en flate med omkransende terrengvoller. Prosjektet omfatter også omliggende grønnstruktur med ca. 2,5 km gang-/sykkelveinett og parkanlegg, oppgradering av Lørenskogveien fra 2 til 4 felt, 5 rundkjøringer og støyskjerm i form av en grønn torvblokkmur.

Byggherre: Posten Eiendom Robsrud AS
Tidsrom: 2005-2010
Omfang/kostnader: Ca 1,20 miliarder
Entreprenør: Grunnentreprise, Skanska Norge AS
Arkitekt: Astrup og Hellern Arkitekter
Rådgivere: Multiconsult AS, Cowi AS

Alle foto: Damian Heinisch

De store landskapsformene rundt bygget og terminalplassen fungerer både som støyvoller og som et tiltak for å redusere de visuelle effektene av dimensjonene i anlegget. I tillegg bidro disse til massebalanse i prosjektet. Vollene inngår sammen med en bevisst bruk av vegetasjon som viktige romskapende elementer i det omkringliggende landskapet.

Vollene inngår sammen med en bevisst bruk av vegetasjon som viktige romskapende elementer i det omkringliggende landskapet.

I store deler av anlegget er det plantet lunder av furu og bjørk, og det er sådd eng. De nyetablerte gang-/sykkelveiene binder de eksisterende grøntdragene rundt anlegget sammen. I enkelte sentrale områder er det tilrettelagt parkområder med benker, lys, beplanting og andre aktivitetsskapende elementer. I prosjektet inngår også omlegging av bekk og etablering av turstier i forbindelse med denne. Grindaker har vært involvert gjennom alle fasene i prosjektet.