Skedsmo Kirkegård

Skedsmo Kirkegård

Stort og åpent landskapsrom

Skedsmo kirke ligger på et høydedrag og kirken fremstår som et tydelig landemerke. Den eldste delen av eksisterende kirkegård er et middelalderkirkested. Grindaker har stått for regulering, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden.

Byggherre: Skedsmo kommune
Tidsrom: 2008-2013
Omfang/kostnader: Ca 40mill.
Entreprenør: Askim entreprenør AS
Rådgivere: Hjellnes Consult AS, Cowi AS

Alle foto: Damian Heinisch

Opplevelsen av store landskapsrom og åpenhet er viktig for områdets karakter og var ønskelig å bevare. Hovedaksen fra kirken ned til utvidelsesarealet springer fra en historisk adkomst til kirkebygget. Tre sentrale plasser langs denne aksen markerer tverrgående forbindelser og kobler den nye gravlunden opp mot kirken. Disse plassene er opparbeidet som fokalpunkter og naturlige pausesteder. Vegetasjonen skal ivareta viktige siktlinjer og tydeliggjøre gravplassens akser.

Det var et ønske om å opprettholde sikt mot kirken og prestegården og trærne er plassert bevisst med utgangspunkt i dette. Det er brukt en del markdekkende stauder og forskjellige sorter gress og stauder som bunndekke. Dette blant annet for å opprettholde åpenheten, gi årstidsvariasjoner og skape rom og skjerming av oppholdssoner. Det nye utvidelsesområdet inneholder tomt for nytt livssynsnøytralt seremonibygg, kistegraver, minnelund og muslimsk gravfelt, samt parkering.