Skjeberg Kirkegård

Skjeberg Kirkegård

Kolle i åpent jordbrukslandskap

Skjeberg kirke ligger fint til på en kolle i et ellers åpent jordbrukslandskap. Kirkegårdens arealer ligger mellom flere skogdekte koller. Utvidelsesområdet er plassert vest for eksisterende kirkegård og knytter seg til kirken gjennom naturlige veilinjer.

Byggherre: Sarpsborg kirkelige fellesråd
Tidsrom: 1991-1998
Omfang/kostnader: Ca 60daa. Entreprisekostnad ca 9,5 mill.
Entreprenør: Calluna grøntanlegg AS

Alle foto: Damian Heinisch

Den gamle hovedporten fra nord utgjør fremdeles hovedadkomst til kirken og kirkegården. Den nye hovedparkeringen er plassert innenfor hovedporten, men likevel utenfor murene til selve kirkestedet.

Fra parkeringen leder den gamle veien opp mot kirken, mens det er etablert en ny vei vestover mot et nytt bygg som rommer prestegjeldskontor. Det er i tillegg bygget noen mindre parkeringsplasser mot veien i sør og vest.

En ny natursteinsmur rammer inn utvidelsesarealet mot sør og vest.

Utformingen av vannpostplassene har tatt utgangspunkt i  kulturlandskapet og fremstår som små åkerholmer. Trær, store steiner og tørrmarksvegetasjon er viktige elementer. Tregrupper og landskapspartier i kulturlandskapet er ivaretatt og tydeliggjort i anlegget.