Steinskogen gravlund

Steinskogen gravlund

Kontrast mellom åpen og tett

Gjennom hele prosjekteringen var kulturminner, naturverneområder, tomtens topografi og vegetasjon styrende. Tomta besto av åpne åkrer omkranset av tett skog. Denne kontrasten mellom åpne gravfelt og en tett vegetasjon, ble hovedtema for kirkegården.

Byggherre: Bærum kommune /Bærum kirkelige fellesråd
Tidsrom: 1997-2006
Omfang/kostnad: ca. 135 daa, 30 mill NOK
Entreprenør: Marthinsen & Duvholt AS
Arkitekt: Stein Halvorsen AS
Steinarbeider: Tranby AS

Alle foto: Damian Heinisch

Ulike funksjoner som parkering, driftsbygg, driftsgård, kontor, seremonibygg osv. er lokalisert omkring og inntil en langstrakt natursteinsmur, som er orientert nord/syd som åsryggene og terrengdragene i tomten. De åpne, tilsynelatende flate jordene er benyttet til gravfelt. Stedvis er arealer på åsryggene benyttet til gravfelt (urnegravfelt).