Telthusbakken

Telthusbakken

Frodig forbindelse gjennom byen

Som en del av Gatebruksplanens overordnede mål om å gjøre Oslo sentrum mer tilgjengelig og attraktiv for myke trafikanter, var Telthusbakken prioritert for en oppgradering.

Byggherre: Bymiljøetaten, Oslo kommune
Tidsrom: 2015-2019
Omfang/kostnader: ca 20 mill.
Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør AS
Rådgivere: ViaNova Plan og trafikk, Aas Jakobsen, Geovita, Electronova

Alle foto: Damian Heinisch

Planområdet inngår i Riksantikvarens “NB-register” for områder hvor det foreligger nasjonale verneinteresser i by. Telthusbakkens bebyggelse er fra før industrialiser-ingen, likeså gateløpet med en bred vannrenne i brostein som avgrensing mellom gate og innganger til boliger. Byantikvarens tilrådninger om å tilbakeføre gateprofilet uten bilparkeringer, med vannrenna, oppgradere gamle murer og lysmaster, er lagt til grunn for utforming og løsninger.

Overvannet håndteres i stor grad på overflaten via stikkrenner og ut i en beplantet infiltrasjonsgrøft. Et overordnet mål  har vært å i avareta det grønne og frodige uttryket som er i dette området. Grindaker har utarbeidet forprosjekt og detaljprosjekt, og har bistått med faglig oppfølging i byggeprosjektet.