Udenes Kirkegård

Udenes Kirkegård

Bølgende åkerformer

Udenes kirke og kirkegård ligger i Nes kommune i Akershus. Stedet er et middelalderkirkested som ligger på en høyde med utsikt over Glomma og det bølgende jordbrukslandskapet rundt. Nes kirkelig fellesråd ønsket en utvidelse i direkte tilknytning til eksisterende gravplass og hadde på forhånd regulert et areal rett nord for eksisterende gravplass. I tilknytning til utvidelsen var det et ønske om å få oppgradert parkeringsplassen og området rundt driftsbygning og kontor. Det var i tillegg viktig for Kirkelig fellesråd at gravplassen ble utformet for alle.

Byggherre: Nes kirkelige fellesråd
Tidsrom: 2010-2013
Omfang/kostnader: Ca. 10 mill
Entreprenør: Udnes Utemiljø AS
Rådgivere: Via Nova Plan og trafikk AS, Electronova AS, Geovita AS

Alle foto: Damian Heinisch

Det vakre landskapet var et viktig utgangspunkt ved utformingen av gravplassen. De myke bølgende formene ble en premiss for formspråket, og ved utforming av vegetasjonen ble det hentet inspirasjon fra omkringliggende åkerholmer.

Den nye vegetasjonen på utvidelsesarealet er plassert på opphøyde myke holmer hvor det vokser trær og bunndekkende stauder og gress. En ny minnelund er plassert i overgangen mellom gammel og ny gravplass og knytter på så måte de to delene sammen. Minnelunden har utsikt over Glomma og er en plass for stillhet og ettertanke. Grindaker har tegnet forprosjekt, detaljprosjekt og har vært prosjekteringsgruppeleder. I tillegg har kontoret hatt komplett byggeledelse.