Kolbotn gravlund

Kolbotn gravlund er hovedgravplass for Oppegård kommune i Akershus.

Oppegård kommune ønsket en utvidelse i direkte tilknytning til eksisterende gravplass og hadde på forhånd fått utarbeidet et forprosjekt for gravplassutvidelsen.

Grindaker ble engasjert i forbindelse med detaljprosjektet og videre for oppfølging i byggeperioden.

Utvidelsesarealet er på ca 30 daa og består av to hovedområder sørøst og sørvest for eksisterende gravplass.
De to områdene er naturlig avgrensede av fjellknauser og koller med blandingsskog. Fjellformasjonene og skogen trekkes inn i gravplassen og skaper rom og variasjon.

I tiknytning til hovedadkomsten er det laget en parkeringsplass omgitt av skjermende buskvegetasjon. Det er i tillegg lagt til rette for en funksjonell driftsplass i forbindelse med utvidelsesarealet.

For øvrig er det i tilknytning til adkomstsonene opp-arbeidet plassrom med smågatesteinsbelegg. Stiene er grusbelagt med en kant av storgatestein. Det er opparbeidet vannpostplasser intill de forskjellige gravfeltene. 

 

Byggherre:  Oppegård kommune
Tidsrom:   2003-2007
Omfang/ kostnader: Ca 30 daa, Entreprisekostnad ca 10 mill.
Entreprenør:  ISS Skaaret AS
Rådgivere:  Hjellnes COWI AS

 

Alle foto: Damian Heinisch