Alfaset gravlund

Alfaset gravlund ligger midt i Groruddalen med store næringsområder rundt gravplassen. Utvidelsesarealet ligger direkte sørvest for eksisterende gravlund. Det nye arealet er utformet i et arkitektoniskt språk som spiller sammen med det eksisterende. Den overordnede ovale stiformen er videreført inn på utvidelsesarealet. Ved denne disponeringen skapes en naturlig forbindelse mellom det eksisterende og det nye. Det nye sekundære buede stisystemet følger terrenget og skaper en harmonisk rytme gjennom hele gravplassen. Stiene går gjennom flere oppholds- og samlingsplasser som har forskjellige størrelser og arkitektoniske uttrykk. Sammen skaper disse et stisystem med romelige og opplevelsesmessige kvaliteter. Samlingsplassene underletter orienteringen og skaper sammenheng og kontinuitet. Forbindelsen mellom utvidelsearealet og eksisterende gravplass er også forsterket med en gangvei i aksen fra minnelunden. Gangveien fanges opp av en sentral plass, som tar godt imot de besøkende fra alle retninger, og er i tillegg tilknyttet parkeringsplassen. 

Den muslimske gravplassen er plassert i sør og er direkte koblet til det overordnede stisystemet og helt i nærheten av den nye parkeringsplassen. I tilknytning til de muslimske gravfeltene er det en egen seremoni-/samlingsplass som rommer mange mennesker for seremoni før begravelse. Den nye beplantningsstrukturen er planlagt med utgangspunkt i å skape et nytt rom som samler gravplassen og omslutter den til en enhet, avskjermet fra omgivelsene med tung trafikk og næringsbebyggelse. Romdannelsen oppstår hovedsaklig som et resultat av vegetasjonen som omgir arealet. Den sentrale buede stien er tenkt som et gennomgående element som skal skape en visuell kobling på tvers av gravplassen - en sentral sti som vil fremstå innbydende med forskjellige plasser og rom for ettertanke og kontemplasjon.
Grindaker har tegnet forprosjekt, detaljprosjekt og har vært prosjekteringsgruppeleder. Grindaker har fungert som ansvarlig søker og har i tillegg hatt faglig oppfølging i byggeprosjektet. 

Byggherre:  Oslo kommune v/ Gravferdsetaten
Tidsrom:   2014-2016
Omfang/ kostnader: Ca. 40 mill
Entreprenør:  Braathen landskapsentreprenør AS
Rådgivere:  Via Nova Plan og trafikk AS, Electronova AS, Løvlien georåd AS, NGI

Alle foto: Damian Heinsich