Blomreina kirkegård

Gjennom hele prosjekteringen har tomtens topografi og vegetasjon vært styrende. Kvaliteter ved tomta ble be-vart eller forsterket. Reinene (skråningene) beholdes og den stedegne vegetasjonen forsterkes slik at landskaps-rommet lukkes helt i alle himmelretninger. Man stenges ute fra de nære omgivelsene og har kun visuell kontakt med fjellene på norsiden og sørsiden av dalen.

Prosjektet ble tildelt Førde kommune sin Byggeskikkpris for 2013. Sitat fra jury og kommune i forbidelse med tildeling av prisen:
“Val av areal til denne gravplassen er gjort med omtanke. Eit fantastisk utgangspunkt som arkitekt og byggherre har vidareført til ei perle av ein gravplass. Vegetasjonen og den naturleg opphøgde reina er i vareteke på ein måte som gjer at ein kjem inn i eit landskapsrom som andar av fred og ro. Staden er naturleg skjerma frå omgjevnadane, men utforma slik at det samstundes kjennest fritt og luftig å vere her. Eit himmelrom.”

Byggherre: Førde kommune / Førde kirkelige fellesråd
Tidsrom: 1999-2002
Omfang/kostnader: ca. 45 daa
Arkitekt: ARKI arkitektar AS

Alle foto: Grindaker AS