Sagabyen

Sagabyen er en ny bydel i Jessheim sentrum øst for jernbanestasjonen. Den tidligere tomta til Ullensaker Dampsag og høvleri er transformert til kollektivnært knutepunkt med boliger, næring, bygate, park, torg og plasser.

Etterstadsletta

Prosjektet omfatter inngangspartier og uteområde til nytt leilighetskompleks for OBOS på Etterstad. Uteområdet mot vest består av en stor plenflate med en randsone med lek sitteplasser og vegetasjonsfelt. Uformingen av vegetasjonen har hentet inspirasjon fra tilliggende parsellhager. Beplantningen består av parseller med monokulturer i ulike farger og teksturer.

Voksenhagen Borettslag

Voksenhagen borettslag er et boligområde med 50 rekkehusleiligheter på Voksen i Oslo. Området grenser mot Landingsveien i vest, friområde i øst og er beliggende i slakt hellende terreng mot syd og øst. Bebyggelsen består av hvitpussede murhus i enkelt kubisk formspråk. Husene er organisert slik at de skaper variasjon i uterommene og er bl.a. med på å danne rom rundt mindre tun. Grindaker har vært med i prosjektet fra forprosjekt til ferdig bygget anlegg.

Barcode B11

Prosjektet inkluderer to tomtestriper, naturstripa og sykkelstripa, på hver side av MAD sitt boligbygg, som del av Barcode-rekken i Bjørvika. De smale tomtestripene er passasjer fra Dronning Eufemias gate i sør og Trelastgata i nord. Tilgrensende bygg er Visma-bygget i vest og ett av DNBs bygg i øst.

Sørenga D1b-1

Gårdsrommet i kvartal D1b-1 fungerer som uteareal for beboerne i gården, samtidig som det er åpent for besøkende til Sørenga. De fleste innganger til bolig er fra gårdsrommet, og det har vært en viktig utfordring å skape et gårdsrom som fungerer godt både som atkomstsone og som oppholdsareal. I tillegg har det vært et krav at gårdsrommet skal utformes universelt, og at det må ha kvaliteter for mennesker i alle aldre. Det er satt av arealer både for lek, aktivitet, rolig opphold og avslapning, samt praktiske funksjoner som sykkelparkering.

Sørenga D1b-2

Gårdsrommet i kvartal D1b-2 fungerer som uteareal for beboerne i gården, samtidig som det er åpent for besøkende til Sørenga. Alle innganger til bolig er fra gårdsrommet, og det har vært en viktig utfordring å skape et gårdsrom som fungerer godt både som atkomstsone og som oppholdsareal. I tillegg har det vært et krav at gårdsrommet skal utformes universelt, samtidig som det må ha kvaliteter for mennesker i alle aldre. Det er satt av arealer både for lek, aktivitet, rolig opphold og avslapning, samt praktiske funksjoner som sykkelparkering.

Saga Senter

Oppdraget ble vunnet i en plan- og designkonkurranse sammen med ØKAW Arkitekter i 2008. Grindaker har fulgt prosjektet frem til ferdig bygget anlegg. Saga Senter er første ledd i en større utvikling av området øst for Jessheim jernbanestasjon. Bebyggelsen består av boliger på 3-4 plan over 1-2 forretningsetasjer på gatenivå, samt en parkeringskjeller. Mot nord ligger et todelt bygningsvolum i 3 og 4 etasjer. 

Fornebu “Piloten”

Boligblokkene var de første som ble bygget innenfor Snarøyveien og Forneburingen på Fornebu. 185 leiligheter fordeler seg på syv boligblokker er orientert rundt skjermede atrier. Området knytter seg på Sentralparkens grønne armer. Under hele bebyggelsen er det parkeringskjeller. Beboerne har private og halvprivate uterom i form av gårdsrom og grønne korridorer.

Urtehagen

Grindaker sin oppgave har vært å utarbeide reguleringsplan med bestemmelser, planbeskrivelse og illustrasjonsplan for området. En viktig del av prosjektet har vært å tilpasse boliger, vei og plasser til terrenget på best mulig måte. Bevaring av vegetasjon har vært en viktig del av oppgaven. Eneboligene er kjedet sammen med bod og carport.

Fornebu Kokstabukta

Prosjektering av utearealer til boligområde felt 8.9 på Fornebu fra skisseprosjekt til ferdig bygget anlegg. Området består av syv bygninger på 4-5 etasjer med til sammen 200 boliger. Parkering er plassert i felles p-kjeller under byggene med heis opp i hvert bygg.