Hvalstad aktivitetspark

Hvalstad skole i Asker har fått ny aktivitetspark. Aktivitetsparken ligger i skoleområdets nordlige del, i tilknytning til område med eksisterende ballbaner, og knytter organisert og individuell aktivitet sammen. Parken tilrettelegger for både idrett, egenorganisert aktivitet og sosiale møteplasser. Det har vært fokus på inkluderende utforming og Hvalstad aktivitetspark mottok Asker kommunes tilgjengelighetspris i 2020.

Midtstulia Rekrutteringsannlegg

Grindaker har sammen med ØKAW arkitekter og Multiconsult prosjektert nytt rekrutteringsanlegg for hopp i Midtstulia, Holmenkollen. Anlegget ble ferdigstilt i forlengelsen av Holmenkollen nasjonalanlegg.

Marikollen Idrettspark

I rulleringen av kommuneplanen i Rælingen kommune ble det utviklet et skisseprosjekt for Marikollen idrettspark. Skisseprosjektet ble innarbeidet i kommuneplanen og dannet grunnlag for regulering og videre utvikling av idrettsparken.

Grindaker har hatt ansvar for skisseprosjekt, reguleringsplanarbeid, forprosjekt og total-entreprisegrunnlag. Grindaker har vært ansvarlig søker og har hatt faglig oppfølging i løpet av byggepriodene.

Linderudkollen

Etter initiativ fra Kjelsås langrenn engasjerte Friluftsetaten (nå Bymiljøetaten) i Oslo kommune Grindaker og Multiconsult til å utarbeid reguleringsplan med konsekvensutredning for Linderudkollen skisenter. Eksisterende hoppbakker og serveringsstue ble en del av reguleringen. I samarbeid med Kjelsås langrenn ble det utarbeidet forslag til løypetraséer og utforming av skistadion. I tillegg ble det laget forslag til utvidet parkering, skibru og skileik. Etter godkjent reguleringsplan ble Grindaker engasjert av Bymiljøetaten til å utarbeide anbudsgrunnlag for bygging av nye løypetraséer, skistadion, snøproduksjonsanlegg, belysning, skibru og arrangementsbygg.

Frogner stadion

Frogner Stadion ble anlagt i 1901, og hadde sin storhetstid for hurtigløp på skøyter på 30- og 40-tallet. Etter en rehabilitering på 60-tallet, har anlegget vært i forfall, og mye av bygninger og tribuner har blitt revet.

Haakonsvern MTA

MTA (Militært treningsanlegg) er resultat av en arkitektkonkurranse, og prosjektet slik det er realisert er nærmest uendret fra konkurranseforslaget. Idrettsbygg og utendørs treningsanlegg er tilrettelagt både for opplæring i spesifikke militære ferdigheter og inneholder generelle treningsfasiliteter for de totalt 5000 militære og sivile som har sitt virke på basen. Anlegget innbyr både til trening og som et sosialt møtested.

Løpshavn

Løpshavn er en ny småbåthavn med sjøhus og sjøboder ca 7 km nord for Bodø sentrum. Havna dekker et areal på ca 50 daa hvor 20 er i sjøen. Anlegget har ca 90 hus, 30 boder og 200 båtplasser av varierende størrelse.

Holmenkollen Nasjonalanlegg

I forbindelse med at Oslo ble tildelt ski-VM i 2011 ble Grindaker engasjert i planleggingen av nasjonalanlegget. Oppdraget har hatt en stor spennvidde fra analyser, separate utredninger og regulering, til detaljprosjektering og byggeoppfølging.

Haga Golfpark

Utarbeidelse av reguleringsplaner og konsekvensutredning for 27 hulls golfbane og korthullsbane. Grindaker utarbeidet illustrasjonsplaner og utomhusplaner for golfbaneanlegget i nært samarbeid med golfbanearkitekt, med fokus på tilpassing av anlegget til omgivelsene.

Lysgårdsbakkene

Oppdraget med prosjektering av hoppbakker til OL på Lillehammer i 1994 ble tildelt ØKAW arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter etter 1. premie i åpen arkitektkonkurranse. Anlegget består av arena for K90 og K120, samt åpnings- og avslutningsseremoni for OL 94.