Larvik Kulturhus

Larvik kulturhus ligger på Sanden innerst i Larvikfjorden med utsikt til Svenner Fyr. Bygget har fått navnet Bølgen og huser teater, kino, galleri, turist-kontor og kafé. 

Larvik Havn

Nytt fergeterminalanlegg på Revet i Larvik skal overta dagens fergevirksomhet i Indre Havn, som skal opphøre innen utgangen av 2009. Indre Havn frigjøres fra havneformål til byformål og byutvikling.

Svalbard Forskningspark

Svalbard forskningspark er en samlokalisering av universitetet på Svalbard, Svalbard museum og Polarinstituttet. Prosjekteringen har vært todelt ved utarbeidelse av områdeplan og utarbeidelse av landskapsplan og oppfølging i byggeperioden av utearealene. Problematikken rundt permafrost og snødrift har vært i hovedfokus ved utformingen av utearealene. Anlegget er utformet slik at snø ikke skal legge seg på veier, plasser eller ved inngangspartier.

Gardeleiren

Da den nye gardeleiren skulle bygges på Huseby ble det stilt strenge krav til reguleringen: Ingen bebyggelse skulle være over to etasjer og anlegget skulle ha et grønt preg. Det ble derfor valgt en løsning for indre leir hvor alle servicefunksjoner er plassert under et lokk. Oppå lokket ligger kaserner og undervisningsbygg.