Strandgateparken

Hamar kommune ønsket en vitalisering av Strandgateparken med en ny lekeplass og nytt aktivitetsområde. Grindaker ble engasjert som prosjekterende landskapsarkitekt og tegnet forprosjekt frem til komplett totalentreprisegrunnlag og rammesøknad. Norconsult AS har vært landskapsarkitekt for totalentreprenøren i detaljprosjektfasen.

Lindebergparken

Prosjektet Lindbergparken inngår som en del av Oslo kommunes og Statens felles Groruddalsatsning og bygger på mulighetsstudien “Grønn tverrforbindelse i Groruddalen – mulighetsstudie for en sammenhengende grønnstruktur fra Lindeberg til Rødtvedt”. Forbindelsen skal styrke en sammenhengende grønnstruktur i turveinettet fra marka og på tvers av Groruddalen. Lindebergbekken og Lindebergparken representerer et ledd i tverrforbindelsen.

Sagabyen

Sagabyen er en ny bydel i Jessheim sentrum øst for jernbanestasjonen. Den tidligere tomta til Ullensaker Dampsag og høvleri er transformert til kollektivnært knutepunkt med boliger, næring, bygate, park, torg og plasser.

Holmlia PressPlay

PressPlay er en aktivitets- og parkourpark på Holmlia. Aktivitetsparken ligger sentralt på Holmlia, i nær tilknytning til skoler og fotballballbaner, og fungerer som felles møteplass for alle beboerne i området.

Sørenga fellesarealer

I utformingen av parken er det hentet inspirasjon fra den særegne geologiske historien til Indre Oslofjord.
En “forkastning”, en gjennomgående kant i naturstein, deler parken i to nivåer. Det øvre nivået skal illudere grunnfjellet som på Nesodden og Ekebergskrenten, med en frodig vegetasjonsbruk og terrengforming.

Drammen Parkopplevelser

Parkopplevelser er et skulpturelt og aktivt møtested med fokus på allsidig og variert lek med skjerpende og utfordrende aktiviteter for alle sanser. Det sammenhengende aktivitets- og lekeområdet er etablert med en geometri som bevarer eksisterende trær, forankrer dagens bevegelseslinjer og er et bindeledd for turveier i en overordnet grøntstruktur.

Sandvika Elvepromenade

Prosjektet er en del av Sandvikas elvepromenade. Transformasjonen skaper et attraktivt og frodig område med urbane kvaliteter som tilrettelegger for ferdsel og opphold for gjester og beboere i Sandvika. Utformingen og materialbruken er fleksibel i forhold til ulik bruk i nær og fjern framtid, og det er lagt vekt på tilgjengelighet for alle. 

Eidsvoll 1814

I forbindelse med Grunnlovens 200- årsjubileum skulle Eidsvollsbygningen settes i stand slik anlegget i følge kildegranskningen antas å ha sett ut i 1814. Det samme gjaldt også i utgangspunktet for parken omkring, men på grunn av manglede kilder ble denne tilbakeført med utgangspunkt i Mortensens parkplan anno 1860.

Alexander Kiellands Plass

Vi har ønsket å skape et åpent, oversiktlig og urbant parkrom, iscenesatt med vann, lys og fargerik vegetasjon. Ilabekken som renner i kulvert dypt under bakken langs parken er hentet opp og gjenskapt i en stilisert form. Trær midt i parken er fjernet for å gi mer lys og eksisterende trerekker rundt parken er supplert for å fremheve parkrommets karakter; en grønn kile i omliggende bebyggelse.

Hydroparken

Hydroparken er et prosjekt utarbeidet i begynnelsen av 1960-tallet. Firmaets navn den gangen var “Grindaker og Gabrielsen”. Prosjektet ble utviklet i samarbeid med arkitekt Viksjø og maleren og grafikeren Odd Tandberg. Viksjø hadde vunnet en konkurranse om nytt administrasjonsbygg for Norsk Hydro, og kontaktet Morten Grindaker om samarbeidet med parken.