Kjærlighetsstien

Som en del av Gatebruksplanens overordnede mål om å gjøre Oslo sentrum mer tilgjengelig og attraktiv for myke trafikanter, er Kjærlighetsstien blitt oppgradert.

Planområdet inngår i Riksantikvarens “NB-register” for områder hvor det foreligger nasjonale verneinteresser i by.

Jessheim Dampsagparken

Dampsagparken er en ny bypark i Jessheim sentrum. Parken har vært sentral i utviklingen av Sagabyen på den tidligere Dampsagtomta øst for jernbanestasjonen. En ny bydel med boliger, næring, bygate og park.

Grindaker vant i 2008 konkurranse om første byggetrinn, Saga Senter, i samarbeid med ØKAW Arkitekter, og har siden vært med i utviklingen av hele Sagabyen, fra regulering, forprosjekt, detaljprosjekt og til oppfølging i byggeperioden.

Grønn Åre

Som en del av Groruddalssatsningen ønsket bydel Bjerke å etablere flere aktivitetsparker langs et grøntdrag mellom Veitvet og Vollebekk. I 2016 stod tre anlegg ferdig langs den eksisterende gangveien.

Strandgateparken

Hamar kommune ønsket en vitalisering av Strandgateparken med en ny lekeplass og nytt aktivitetsområde. Grindaker ble engasjert som prosjekterende landskapsarkitekt og tegnet forprosjekt frem til komplett totalentreprisegrunnlag og rammesøknad. Norconsult AS har vært landskapsarkitekt for totalentreprenøren i detaljprosjektfasen.

Lindebergparken

Prosjektet Lindbergparken inngår som en del av Oslo kommunes og Statens felles Groruddalsatsning og bygger på mulighetsstudien “Grønn tverrforbindelse i Groruddalen – mulighetsstudie for en sammenhengende grønnstruktur fra Lindeberg til Rødtvedt”. Forbindelsen skal styrke en sammenhengende grønnstruktur i turveinettet fra marka og på tvers av Groruddalen. Lindebergbekken og Lindebergparken representerer et ledd i tverrforbindelsen.

Sagabyen

Sagabyen er en ny bydel i Jessheim sentrum øst for jernbanestasjonen. Den tidligere tomta til Ullensaker Dampsag og høvleri er transformert til kollektivnært knutepunkt med boliger, næring, bygate, park, torg og plasser.

Holmlia PressPlay

PressPlay er en aktivitets- og parkourpark på Holmlia. Aktivitetsparken ligger sentralt på Holmlia, i nær tilknytning til skoler og fotballballbaner, og fungerer som felles møteplass for alle beboerne i området.

Sørenga fellesarealer

I utformingen av parken er det hentet inspirasjon fra den særegne geologiske historien til Indre Oslofjord.
En “forkastning”, en gjennomgående kant i naturstein, deler parken i to nivåer. Det øvre nivået skal illudere grunnfjellet som på Nesodden og Ekebergskrenten, med en frodig vegetasjonsbruk og terrengforming.

Drammen Parkopplevelser

Parkopplevelser er et skulpturelt og aktivt møtested med fokus på allsidig og variert lek med skjerpende og utfordrende aktiviteter for alle sanser. Det sammenhengende aktivitets- og lekeområdet er etablert med en geometri som bevarer eksisterende trær, forankrer dagens bevegelseslinjer og er et bindeledd for turveier i en overordnet grøntstruktur.

Sandvika Elvepromenade

Prosjektet er en del av Sandvikas elvepromenade. Transformasjonen skaper et attraktivt og frodig område med urbane kvaliteter som tilrettelegger for ferdsel og opphold for gjester og beboere i Sandvika. Utformingen og materialbruken er fleksibel i forhold til ulik bruk i nær og fjern framtid, og det er lagt vekt på tilgjengelighet for alle.