Dag Hammarskjøldsvei

Ombyggingen av Dag Hammarskjølds vei ble meldt inn som et eget prosjekt til Oslopakke 3. Ring 3 ble lagt i Lørentunnelen som åpnet i 2013, og arbeidet med å bygge om Dag Hammarskjølds vei fra motorvei til lokalvei startet i 2014.

Lenagata

Statens vegvesen Region øst hadde med bistand fra Oppland fylkeskommune utarbeidet en detalj- og reguleringsplan for Miljøgate i Lena sentrum.

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen

Statens Vegvesen og Jernbaneverket inngikk et samarbeid om prosjektering og bygging av ny firefelts motorvei og dobbeltspor for jernbanen fra Minnesund i Eidsvoll kommune til Sørli i Stange kommune.

Steindalsfossen

Steinsdalsfossen er en populær attraksjon i Kvam herad. Prosjektet er et av Statens vegvesens turistveiprosjekt. Det er bygget et parkeringsanlegg på sørsiden av Steinsdalselva. Herfra er det fantastisk utsikt opp mot fossen. 

E6 Mjøsbrua vest

E6 ved Mjøsbrua vest er et viktig knutepunkt for ekspress- og lokalbusser. Statens Vegvesen ønsket å bygge en ny terminal for bl.a. å bedre fleksibiliteten og utnyttelsen av dagens busstrafikk og gi de reisende et bedre og mer trafikksikkert tilbud.

Larvik Havn

Nytt fergeterminalanlegg på Revet i Larvik skal overta dagens fergevirksomhet i Indre Havn, som skal opphøre innen utgangen av 2009. Indre Havn frigjøres fra havneformål til byformål og byutvikling.

E6 Svingenskogen – Skadalen

Eksisterende E6 skulle utvides til 4-felts motorvei fra Son til Svinesund på grensen mot Sverige. Parsellen Svingenskogen – Skadalen ligger for det meste i Sarpsborg kommune og er ca 16 km lang. Eksisterende vei og konstruksjoner skulle stort sett beholdes og benyttes som ett av kjørefeltene i fremtidig vei.

Gardemobanen

Byggeplan for parsellene Åråsen-Arteid og Bekkedals-høgda-Ålborgveien. På grunnlag av foreliggende Detalj- og Reguleringsplaner ble det utarbeidet Byggeplaner for nytt dobbeltspor. Forbi Leirsund og Lindeberg ble det også prosjektert omlegging av Hovedbanen og nye stasjoner for denne. For Gardermobanen ble det prosjektert ny stasjon og kollektivknutepunkt ved Eidsvoll Verk. Arbeidet omfattet store terrenginngrep og mye masseflytting. Det ble lagt vekt på at banen skulle ligge godt i landskapet og store terrengendringer ble gjennomført.