Aasenkvartalet Volda

Aasenkvartalet Volda

Utvidelse av campusområde

Sammen med NSW leverte Grindaker forslag til utvidelse av campusområdet på Høgskolen i Volda. Prosjekt er et viktig bidrag til en bærekraftig stedsutvikling i Volda, med et nytt undervisnings- og kultursenter med fokus på kunnskap og innovasjon. Det nye Aasenkvartalet består av tre bygg, oppført trinnvis, med undervisnings- og kulturfunksjoner i tillegg til næringsaktivitet, co-working og hotell.

Oppdragsgiver: Volda Utvikling AS
Arkitekt: NSW Arkitektur
Tidsrom: 2020-2021
Illustrasjoner: Grindaker og NSW

«Agora» legger opp til store åpne plassrom, samlingsplasser med et mangfold av aktiviteter.

Inspirasjon til designforslaget hentes fra agoraen i den antikke greske bystaten. I prosjektet skapes rom som kan bli viktige arenaer for utveksling av ideer og hendelser av sosial, kulturell, politisk og administrativ art.

Aasenkvartalet markerer slutten på campusaksen og blir den nye inngangen til campusparken fra sør-øst. Den foreslåtte oppdelte bebyggelsen gir et finmasket nett av forbindelser mellom bygningsvolumene som knytter kvartalet sammen med omkringliggende områder. Sentralt mellom byggene ligger det nye torget, et naturlig midtpunkt med fellesfunksjoner som skaper et aktivt sosialt møtested. Naturen trekkes inn mellom byggene, og det skapes god utsikt til og kontakt med parken rundt.