Sagabyen

Sagabyen

Transformasjon av dampsagtomt

Sagabyen er en ny bydel i Jessheim sentrum øst for jernbanestasjonen. Den tidligere tomta til Ullensaker Dampsag og høvleri er transformert til kollektivnært knutepunkt med boliger, næring, bygate, park, torg og plasser.

Byggherre: Jessheim Byutvikling AS
Tidsrom: 2008-pågående
Arkitekt: Fabel Arkitekter (tidligere ØKAW Arkitekter) Linje Arkitektur AS, Fosse & Aasen Arkitekter.
Entreprenør: Ø.M. Fjeld, Nordby Maskin AS
Rådgivere: Hjellnes Consult, Brannsafe, Brekke&Strand Akustikk AS m.fl.

Alle foto: Damian Heinisch

Det har vært fokus på å utvikle en helhetlig bydel med en tydelig bystruktur og med gode forbindelser til den omkringliggende byen. Det er jobbet med å få til et godt samspill mellom bygninger og landskap der bygningenes plassering, utforming og funksjoner på gateplan bidrar til å skape gode, funksjonelle og levende uterom.

Bygata Dampsagalleen, med fortau og sykkelfelt og karakteristiske allé av furutrær, går gjennom hele området og sikrer adkomst til de ulike delområdene. I aksen fra Dampsagalleen ligger Saga Senters «hjerte» med næringsareal ut mot et felles torg. Et stort og frodig amfi for opphold og mulige arrangementer henvender seg ned mot torget. Fra torget er det direkte forbindelse opp til to skjermede, halvprivate og frodige boligtun med multimøbel og temahager.

Sentralt i området ligger Sagaparken. Parken er opparbeidet med grønne store vegetasjonsfelt, gressplen oppbrutt av gangstier som ivaretar forbindelsen for myke trafikanter gjennom området. I aksen mot sentrum og rådhuset går en hovedgangvei som skal knytte bydelen sammen med Jessheim sentrum via en fremtidig forbindelse over jernbanen. Plasser med forskjellige funksjoner dannes ved sentrale punkter, som grillplass, lekeplass, oppholdsplasser, frukthage, staudehage og vannspeil som til sammen gir muligheter for et aktivt byliv. Nord for parken ligger et sørvendt trappeamfi som forbinder parken til Saga Terrasse, med sine frodige og romslige uteareal for boliger.

For å gi bydelen en særegen identitet fortelles stedets historie gjennom bevaring av bygninger og elementer og gjennom form- og materialbruk. Deler av den gamle dampmaskinen er tatt vare på som utsmykning og historieforteller i parken. Administrasjonsbygget og pakkhuset er restaurert og bevart. Disse husene med frivilligsentralen forsterker parkens verdi og identitet gjennom en god møteplass og et formiddlingspunkt i nærmiljøet.