sluppen bru

Førstepremie i Plan- og designkonkurranse for ny Sluppen bru over Nidelva i Trondheim. Konkurransen ble vunnet i samarbeid med Plan arkitekter, Aas-Jakobsen AS og Via Nova Plan- og Trafikk AS. Gruppen er engasjert for videre arbeid med detalj- og reguleringsplan.

Prosjektet omfatter ny firefelts bru og ny gangveibru over Nidelva samt tilførselsveier, rundkjøringer og tunnelportal. Hovedkonseptet for løsningsforslaget er:


-Bevare mest mulig av eksisterende terreng og vege-tasjon ved optimal geometri og utforming.


-Utforme ny bruforbindelse, rundkjøringer og portalsone i et arkitektonisk grep.


-Minimalisere veganlegg og konstruksjoner.


-Unngå tiltak i elva.

Arbeidet er utført i et tverrfaglig samarbeid med aktiv bruk av 3D-verktøy for vurdering av ulike løsninger. Alternativsvurderinger har vært avgjørende for å finne den optimale løsningen for veianlegget i det vanskelige og sårbare landskapet. Ved god landskapstilpasning og bruk av halvbruer og bruer for ramper er store skjæringer og murer unngått. Ved å skille kjørevei og gang-sykkelvei i høyde og avstand gir dette også bedre terrengtilpasning og tryggere ferdsel for de myke trafikantene.

Byggherre:  Statens vegvesen, Region midt
Tidsrom:   2014
Rådgivere:   Plan arkitekter AS, Aas-Jakobsen AS, Via Nova Plan- og Trafikk AS m. fl.