Temaside

Vi har et ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling og har derfor fokus på temaene fellesskap og mangfold, transport og mobilitet, miljøvennlig ressursbruk samt blågrønne strukturer og landskapsøkologi.

Fellesskap og mangfold

Mange av prosjektene vi er involvert i planlegges for menneskelig bruk og aktivitet. Det er interaksjonen mellom mennesker som bidrar til å skape liv i området. Vi har derfor fokus på inkluderende utforming, der man på tvers av alder, generasjoner, bakgrunn og interesser kan møtes gjennom ulike aktiviteter.

Vi vil skape inkluderende steder hvor man kan få felles opplevelser og erfaringer og lære av hverandre, og hvor man kan oppleve fellesskap. Dette kan være gjennom å gi stedet en programmering som både legger til rette for bestemte aktiviteter, men som også gir rom for spontane hendelser.

Vi har erfaring med brukermedvirkning og samskapingsprosesser i flere av prosjektene vi har vært involvert i. Prosjekter blir bedre om vi kjenner brukerne av steder og deres behov.

Transport og mobilitet

Vi ønsker å bidra til å finne smidige, intuitive og miljøvennlige transportløsninger som gjør det attraktivt å gå, sykle, reise kollektivt eller dele fremkomstmidler. Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp i byer, så ved å tilrettelegge for grønn mobilitet har man mulighet til å redusere utslipp betraktelig.

Bevegelse og bruk av uterommene henger sammen med organisering av funksjoner i bygg og omgivelser for øvrig. Et godt samspill mellom utadrettede funksjoner i bygningene er avgjørende for å skape levende, gode og funksjonelle uterom. Videre er det viktig med gode koplinger til funksjoner i tilliggende områder, som til offentlig transport, øvrig gang- og sykkelnettverk og tilgang til utlån/deleløsninger.

Myke trafikanter bidrar til økt liv mellom husene.

Miljøvennlig ressursbruk

Vi vil bidra til å finne bærekraftige, miljøvennlige og innovative løsninger. Med god kunnskap om miljøvennlig materialbruk, både med tanke på lavt utslipp/forbruk og lang levetid kan vi foreslå løsninger som er driftssikre og robuste, som reduserer behovet for skjøtsel og vedlikehold og som blir vakrere med tiden.

Vi ønsker å bidra til gjenbruk av materialer i nye prosjekt, og til at at materialer som benyttes i prosjekter enkelt kan ombrukes i fremtiden.

Blågrønne strukturer og landskapsøkologi

Vi tar alltid utgangspunkt i stedets naturgitte forhold, som lokalklima, lysforhold, jordsmonn, berggrunn, topografi, vegetasjon/grønnstruktur, biologisk mangfold og de økologiske prosessene i området når vi planlegger by- og landskapsrom.  Kunnskap om disse forholdene ligger til grunn for valg av løsninger og vegetasjonsbruk. Målet er å ta vare på og styrke stedegent biologisk mangfold, samt å forbedre landskapsøkologiske sammenhenger, f.eks. gjennom å styrke de blågrønne strukturene.

De grønne strukturene har nær sammenheng med de blå. Overvannshåndtering er alltid en naturlig del av planleggingen. Målet er å utnytte vannet som ressurs og estetisk virkemiddel.

Med klimaendringer og forventet økt nedbør må vi sørge for klimatilpassede, fleksible, tilpasningsdyktige, robuste landskap som kan håndtere økt nedbør og styrtregn. En måte å gjøre dette på er gjennom naturbaserte infiltrasjon- og fordrøyningsløsninger der man ser på hvordan jordsmonn og vegetasjon både kan ha fordrøyende og rensende effekt.

 

Vannet er en ressurs som kan forene økologi, mennesker, dyr, insekt og samtidig løse utfordringer med forurensing og flom.